Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

km
KANALIZACIJSKE MREŽE
CRPNE STANICE
STANOVNIKA
%
PRIKLJUČENOST

O projektu

Projekt je smješten u Zadarskoj županiji na području aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi: Nin (Grbe, Nin, Ninski Stanovi, Žerava, Poljica-Brig, Zaton), Privlaka (Privlaka, Sabunike) i Vrsi (Vrsi, Mulo, Zukve). 

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:
 • Izgradnja 102 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice;
 • Mjestimična sanacija vodovodne mreže, ukupno 31,8 km;
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grgur (26.000 ekvivalent stanovnika, II. stupanj pročišćavanja) s novim podmorskim ispustom dužine 4460 m;
 • Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda;
 • Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

CILJEVI PROJEKTA:

 • Povećanje stope priključenosti na sustav javne odvodnje na području aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi na cca 83 % (na novi sustav odvodnje 5.600 priključka će se priključiti 22.300 potrošača  – 5.100 stalnog stanovništva, 8.400 turizam-privatni smještaj, 8.800 privremenog stanovništva-vikendaši);
 • Osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja;
 • Povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • Povećanje standarda kvalitete vode Jadranskog mora i čitavog mediteranskog područja
 • Zaštita podzemnih voda i priobalnog područja
 • Zaštita prirodne raznolikosti i biološkog sustava

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • u eurima: 53.824.727,42 EUR
 • u kunama: 405.542.408,73 kn
 

RAZDOBLJE PROJEKTA:

2018. – 2023.
 

SUFINANCIRANJE PROJEKTA:

 • Doprinos EU (70.8%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (29.20%), što uključuje:
  • MZOIE (36.67%)
  • Hrvatske vode (36.67%)
  • Jedinice lokalne samouprave (26.66%)
 

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA:

Projekt se provodi na području grada Nina, te općina Privlaka i Vrsi.

STATUS PROJEKTA:

U provedbi.

Ciljevi projekta

Smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,

Poboljšana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi.

Provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU.

Provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC).


Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Franje Tuđmana 27A, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. – 2023.  Sva prava pridržana.