Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

12.3.2020.

Stanje projekta - Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije „Nin-Privlaka-Vrsi“

Riječ je o projektu kojim je obuhvaćeno područje Zadarske županije: grad Nin (sa Zatonom), općina Privlaka i općina Vrsi. Projekt obuhvaća izgradnju 102 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 32 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja s novim podmorskim ispustom dužine 4.4 km. Grad Nin te općine Privlaka i Vrsi trebale bi ovim projektom ostvariti preko 80-postotnu priključenost na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu što je u odnosu na dosadašnju pokrivenost značajno povećanje. Poboljšan sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda od iznimnog je značenja za očuvanje okoliša i turistički razvoj područja te doprinosi socijalnoj stabilnosti i smanjenju regionalnih razlika u Hrvatskoj. Projekt čiji je nositelj tvrtka Vodovod-Vir d.o.o. je ukupne procijenjene vrijednosti preko 397 milijuna kuna, od čega će EU osigurati 70.8% iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ostatak će u najvećem obujmu sufinancirati „Hrvatske vode“ (10.71%), potom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10.71%) te ostatak tri jedinice lokalne samouprave – Nin, Privlaka i Vrsi. Planirani završetak radova je 2023. godine.

Izvršeni su sljedeći radovi:

Radovi na morskoj dionici Podmorskog ispusta:
– Sučeno zavarivanje PEHD cijevi III sekcije (ukupne duljine 982 m).
– Montaža primarnih opteživača, pozicioniranje i potapanje III sekcije cjevovoda.
– Sučeono zavarivanje cjevovoda difuzora sa redukcijskim komadima u duljini od 120m;
– Izrada prirubničkih spojeva.

Radovi na kopnenoj dionici Podmorskog ispusta:
– Lociranje, označavanje i zaštita postojećih podzemnih instalacija
– Ručni iskop oko poprečnih i podužnih instalacija u rovu, zmještanje postojećih instalacija
– Iskop rova, ručno planiranje i uređenje temeljnog tla, te odvoz materijala iz iskopa na deponiju
– Raznošenje duž rova i montaža PEHD cijevi DN 450 mm
– Nasipanje rova u slojevima sa nabijanje do potrebne zbijenosti

Radovi na dionici GK Privlaka 1 i TC Privlaka 1, sanacija postojeće vodovodne mreže:
– Lociranje, označavanje i zaštita postojećih podzemnih instalacija
– Ručni iskop oko poprečnih i podužnih instalacija u rovu, zmještanje postojećih instalacija
– Iskop rova, ručno planiranje i uređenje temeljnog tla, te odvoz materijala iz iskopa na deponiju
– Raznošenje duž rova i montaža PVC cijevi DN 250 mm, PEHD cijevi DN 250 mm i duktilne cijevi DN 150 mm
– Montaža revizionih okana od GK(1)-9 do GK(1)-16
– Izrada kućnih priključaka
– Nasipanje rova u slojevima sa nabijanje do potrebne zbijenosti

Radovi na dionici gravitacijski kolektor Privlaka 3 GK(1):
– Postavljanje privremene regulacije prometa prema projektu privremene regulacije prometa
– Iskolčenje trase, lociranje, označavanje i zaštita postojećih podzemnih instalacija
– Strojni iskop rova od GK(1)-18 do GK(1)-15 za izradu cjevovoda i proširenja za okna sa utovarom materijala u kamion i odvozom na deponiju.
– Ručno planiranje dna kanala sa mehaničkim zbijanjem prije ugradnje posteljice.
– Montaža PVC cijevi, DN 250 mm, SN8, ugradnja okana i izrada posteljice i obloge cijevi.
– Ispuna zamjenskim materijalom.

Radovi na dionici gravitacijskog cjevovoda Gornji Most GK (2) – Nin:
– Postavljanje privremene regulacije prometa prema projektu privremene regulacije prometa
– Lociranje, označavanje i zaštita postojećih podzemnih instalacija
– Radovi na razbijanju asfaltnog zastora, iskopu rova, planiranju dna rova i zbijanju, odvozu materijala iz iskopa na deponiju, postavljanje geotekstila, izrada zamjenskog tla;
– Raznošenje duž rova i montaža GRP cijevi DN 250 mm, SDR 17, montaža okana, betoniranje oko okna;
– Nasipanje rova materijalom iz iskopa.

Radovi na dionici gravitacijski kolektori Nin – Faza I:
– Na par lokacija u gradu Ninu (otočić) sa arheolozima i konzervatorima su dogovorene početne lokacije izvođenja radova, tj. započeli su arheološki istražni radovi.

Radovi na dionici TC DI – Zaton Faza IV:
– Lociranje, označavanje i zaštita postojećih podzemnih instalacija
– Radovi na iskopu rova i planiranju dna rova sa zbijanjem za kanal DI od st. 1+115,00 do st. 1+363,86 i kanal DII od st: 0.00 do st. 165,42;
– Raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža PHDE cijevi, DN 400 mm, SDR 17;
– Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa

Radovi na dionici TC „Obrovci“ i GK-ZT(8) – Zaton Faza V:
– Pilanje i strojno skidanje asfaltnog zastora
– Radovi na iskopu rova i planiranju dna rova za TC Obrovci sa zbijanjem od st. 0+441,32 do st. 0+241,51 i za gravitacijski cjevovod;
– Raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža PEHD cijevi, DN 180 mm, SDR 17 za tlačni cjevovod i za gravitacijski cjevovod PVC cijevi DN 250 od st: 0+436,89 do st: 0+374,58 i GRP cijevi DN 250 od st: 0+374,58 do st: 250,48.
– Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom i na dijelu materijalom iz iskopa

Radovi na dionici 4F/S-1 – Zaton Faza 4 :
– Lociranje, označavanje i zaštita postojećih podzemnih instalacija
– Radovi na iskopu rova i planiranju dna rova sa zbijanjem;
– Raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža PVC cijevi, DN 250 mm, SDR 17 od do st. 0+257,00, te izrada obloge oko cijevi frakcijom 4/8;
– Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom u slojevima sa nabijanje do potrebne zbijenosti.
– Izvođaču je onemogućen pristup i dalje izvođenje radova na ovoj dionici zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnikom parcele k.č.z. 6015 k.o. Nin-Zaton. Predmetna se parcela nalazi neposredno u zoni gradilišta.

Radovi na dionici VIII F/G-1 – Zaton:
– Lociranje, označavanje i zaštita postojećih podzemnih instalacija
– Skidanje asfaltnog zastora
– Radovi na iskopu rova i planiranju dna rova sa zbijanjem;
– Raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža PVC cijevi, DN 250 mm, SDR 17 od st.1+245,47 do st. 938,47, te izrada obloge oko cijevi frakcijom 4/8;
– Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom u slojevima sa nabijanje do potrebne zbijenosti.
– Izrada privremene provizorne mreže za vodu.

Radovi na dionici 6F/S-4 – Zaton Faza 6:
– Iskolčenje trase, lociranje, označavanje i zaštita postojećih podzemnih instalacija
– Radovi na iskopu rova i planiranju dna rova sa zbijanjem, odvoz materijala iz iskopa na privremenu deponiju;
– Raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža PVC cijevi, DN 250 mm, SDR 17; od okna 6F/S-29 do 6F/S-31, montaža okana, te izrada obloge oko cijevi frakcijom 4/8;
– Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom u slojevima sa nabijanje do potrebne zbijenosti.
Radovi na dionici GK RO.1, RO.2 – Vrsi:
– Lociranje, označavanje i zaštita postojećih podzemnih instalacija,
– Pilanje asfaltnog zastora,
– Radovi na iskopu rova, skidanju asfaltnog zastora, odvozu materijala iz iskopa i planiranju dna rova i zbijanju za gravitacijski kanal RO.1 i gravitacijski cjevovod RO.2.
– Montaža PVC cijevi, DN 250 mm, SN 8 i ugradnja HDPE okana;
– Izrada posteljice i obloge cjevovoda;
– Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom, u slojevima sa nabijanjem.
– Izrada privremene provizorne mreže za vodu.

Radovi na dionici GK ML 1 – Vrsi:
– Lociranje, označavanje i zaštita postojećih podzemnih instalacija
– Radovi na iskopu rova, skidanju asfaltnog zastora, odvozu materijala iz iskopa i planiranju dna rova pod stalnim uticajem mora i uz neprestano crpljenje vode.
– Ugradnja geotekstila, nabava i ugradnja zamjenskog materijala, izrada posteljice cjevovoda frakcijom 4-8mm.
– Priprema podloge i montaža okana od stakloplastike
– Montaža cijevi od stakloplastike, DN 250 mm, SN 5000 do st:0+779,00
– Izrada betonske obloge oko okana

Radovi na dionici GK ML 1.2 – Vrsi:
– Lociranje, označavanje i zaštita postojećih podzemnih instalacija
– Pilanje i strojno skidanje asfaltnog zastora
– Radovi na iskopu rova, skidanju asfaltnog zastora, odvozu materijala iz iskopa i planiranju dna.
– Priprema podloge i montaža okana
– Montaža PVC cijevi DN 250 mm, SN 8 do st:147,10.
– Izrada obloge cjevovoda i zasipanje rova zamjenskim materijalom u slojevima sa nabijanjem

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. Sva prava pridržana.